A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaGórnictwo 2014

W 2014 r. górnictwo węgla kamiennego w Polsce wydobyło 72,5 mln ton i było to o 5,2% niższe wydobycie niż w 2013 r. Wydobycie węgla energetycznego stanowiło ok. 83,0% i w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszyło się o 6,4%, do poziomu 60,2 mln ton, przy równoczesnym wzroście (o 1,4%) wydobycia węgla koksowego, do poziomu 12,3 mln ton. Produkcja w grudniu 2014 r. była tylko nieznacznie niższa (o 0,7% w przypadku węgla kamiennego ogółem, o 0,5% w przypadku węgla energetycznego oraz o 1,6% w zakresie węgla koksowego) niż w grudniu 2013 r.

W roku 2014 r. sprzedano o 9,3% mniej węgla niż w roku poprzednim (70,3 mln ton wobec 77,5 mln ton), w tym 82,5% (58,0 mln ton) stanowił węgiel energetyczny. Sprzedaż węgla energetycznego była o 10,7% niższa niż w 2013 r., natomiast węgla koksowego - niższa o 2,0%. Spadek sprzedaży dotyczył tak rynku krajowego (61,9 mln ton w 2014 r. wobec 66,9 mln ton w 2013 r.), jak i rynków zagranicznych (8,3 mln ton wobec 10,5 mln ton).

W konsekwencji większego spadku sprzedaży niż spadku produkcji, nastąpił, w ujęciu rocznym, wzrost zapasów węgla na składowiskach przykopalnianych. Na koniec grudnia 2014 r. stan zapasów węgla wyniósł 8,2 mln ton, podczas gdy rok wcześniej 6,6 mln ton.

Średnia cena zbytu węgla kamiennego ogółem w ujęciu rok/rok uległa niemal 5-procentowemu obniżeniu (z 292,78 zł/t w 2013r. do 278,74 zł/t w 2014 r.).

Wskutek braku możliwości zrekompensowania zmniejszonej wartości sprzedanego węgla w innych obszarach działalności, sektor górnictwa węgla kamiennego w 2014r., według danych przed badaniem sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, poniósł stratę netto rzędu 1,3 mld zł.

Mimo to, należy odnotować, że w 2014 r., podmioty sektora odprowadziły ok. 6,4 mld zł należności publicznoprawnych, tj. należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Emerytur Pomostowych, budżetu państwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gmin.

Równocześnie sektor poniósł nakłady inwestycyjne na poziomie ponad 3 mld zł, co przełożyło się m.in. na 329,4 km wydrążonych wyrobisk korytarzowych.