A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZespół Kontroli Dotacji Budżetowej

Do podstawowych zadań Zespołu Kontroli Dotacji Budżetowej należy w szczególności:

 1. sporządzanie propozycji miesięcznych zaliczek dotacji przeznaczonych na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, a także propozycji rat zaliczki dotacji na poszczególne miesiące w oparciu o comiesięczne wnioski kopalń,
 2. sprawdzenie realizacji zadań ujętych w zaktualizowanych rocznych planach likwidacji i działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na ten cel, także w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego,
 3. sprawdzanie prawidłowości wydatkowania środków budżetowych w kopalniach niewęglowych w zakresie wydatkowanej dotacji budżetowej oraz postępu prac likwidacyjnych,
 4. analiza i ocena realizacji przez jednostki dotowane zadań dotyczących likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego,
 5. opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji budżetowej na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz aneksów do tych wniosków,
 6. opiniowanie programów i aneksów do programów oraz rocznych planów i aneksów do rocznych planów likwidacji kopalń niewęglowych,
 7. weryfikacja rocznych planów likwidacji kopalń, rocznych planów działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, a także aneksów do tych planów,
 8. opracowywanie sprawozdań z wykorzystania środków budżetowych przekazanych jednostkom na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego,
 9. analiza sprawozdań z wykorzystania dotacji budżetowej na inwestycje początkowe oraz kontrola realizacji inwestycji początkowych, na które została przyznana dotacja budżetowa,
 10. monitorowanie i ocena stanu oraz ruchu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego poprzez gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz opracowywanie cyklicznych informacji w tym zakresie,
 11. przetwarzanie i ocena informacji oraz opracowywanie cyklicznych sprawozdań w zakresie struktury stażowo-wiekowej oraz wykształcenia pracowników kopalń węgla kamiennego,
 12. przetwarzanie i opracowywanie cyklicznych sprawozdań dotyczących zasobów węgla kamiennego,
 13. przetwarzanie i ocena informacji oraz opracowanie cyklicznych sprawozdań w zakresie monitorowania prac wykonywanych przez firmy usługowe w kopalniach,
 14. prowadzenie rejestrów pracowników, którzy skorzystali z uprawnień osłonowych i aktywizująco-adaptacyjnych górniczych pakietów osłonowych w latach 1994-2006,
 15. prowadzenie informatycznego systemu „Pakiet socjalny” (w tym: rejestru pracowników, którzy skorzystali z instrumentów restrukturyzacji zatrudnienia po 2014 r.) obejmującego procesy wnioskowania i wydatkowania dotacji budżetowych w tym zakresie,
 16. weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków budżetowych w przedsiębiorstwach górniczych w zakresie wydatkowania środków dotacji budżetowej na:
 17. roszczenia pracownicze,
 18. świadczenia osłonowe (urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne),
 19. opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji budżetowej na roszczenia pracownicze i świadczenia osłonowe,
 20. opracowywanie syntetycznych zestawień wyników monitorowania z zakresu wykorzystania dotacji przekazanej do jednostek na:
 21. roszczenia pracownicze,
 22. świadczenia osłonowe (urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne),
 23. opracowywanie sprawozdań z wykorzystania środków budżetowych przekazanych na roszczenia pracownicze i świadczenia osłonowe,
 24. kontrola prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na restrukturyzację zatrudnienia i roszczenia pracownicze,
 25. archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji osobowej oraz płacowej przedsiębiorstw górniczych i przedsiębiorstw robót górniczych w przypadku ogłoszenia upadłości tych przedsiębiorstw albo podjęcia decyzji o ich  likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 roku,
 26. prowadzenie bazy danych o firmach usługowych wykonujących podziemne prace górnicze w kopalniach,
 27. przetwarzanie i ocena informacji oraz opracowywanie szczegółowych projektów wystąpień Oddziału w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia oraz roszczeń pracowniczych w szczególności w ramach współpracy z właściwymi podmiotami,
 28. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, agencjami rozwoju regionalnego i lokalnego w zakresie łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa,
 29. tworzenie projektów specjalnych dla innych sektorów przemysłu, z wykorzystaniem doświadczeń oraz instrumentów wykorzystywanych w trakcie procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,
 30. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Oddziału i Wicedyrektora II.