A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZespół Monitorowania Działań Polikwidacyjnych

Zespół odpowiada za monitorowanie procesu likwidacji kopalń. Analizuje prawidłowość wykorzystania dotacji oraz pomocy publicznej udzielonych na ten cel.

Do jego obowiązków należy także monitoring działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego oraz działań dotyczących zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami naturalnymi (w trakcie likwidacji i po jej zakończeniu), wykonywanych w szczególności przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA i jej oddziały.

Do zadań Zespołu należy opiniowanie programów likwidacji, weryfikacja rocznych planów związanych z likwidacją kopalń i działaniami polikwidacyjnymi, analiza wniosków o miesięczne zaliczki na poszczególne zadania oraz kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej. Zespół prowadzi monitoring dotyczący naprawiania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego. Weryfikuje roczne wnioski o przyznanie dotacji budżetowej przeznaczonej na ten cel, analizuje wnioski o miesięczne zaliczki, a także sprawdza prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej.

Ponadto Zespół monitoruje prawidłowość wykorzystania dotacji, skierowanej do Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Kopalni Soli „Bochnia” Sp. z o.o., Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji, w zakresie realizowanych zadań dotyczących likwidacji zakładu górniczego, likwidacji niezabytkowych części zakładów górniczych, utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładów górniczych oraz działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

Do obowiązków Zespołu należy również analiza sprawozdań rocznych z realizacji inwestycji początkowych, realizowanych w przedsiębiorstwach górniczych, finansowanych w 2010 r. z dotacji budżetowej.

Głównym źródłem danych, na podstawie których Zespół realizuje powierzone zadania, są programy likwidacji i roczne plany zadań likwidacyjnych oraz działań polikwidacyjnycyh monitorowanych jednostek, roczne wnioski o przyznanie dotacji budżetowych oraz sprawozdania
z realizacji zadań i działań.

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się:

  • opinie do programów likwidacji zakładów górniczych, utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części kopalń soli oraz aneksów do tych programów,
  • protokoły weryfikacji rocznych planów zadań wykonywanych w trakcie likwidacji, działań polikwidacyjnych oraz aneksów do tych planów,
  • propozycje miesięcznych zaliczek dotacji na monitorowane zadania,
  • informacje o wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej na monitorowane zadania,
  • miesięczne informacje o realizacji zadań dotyczących likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych i zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym - sprawozdawczość zbiorcza,
  • miesięczne informacje o realizacji zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego - sprawozdawczość zbiorcza,
  • kwartalne informacje dotyczące wykorzystania dotacji budżetowej w zakresie górnictwa soli, siarki, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Centralnej Pompowni „Bolko”Sp. z o.o.,
  • analiza sprawozdań rocznych z realizacji inwestycji początkowych objętych dotacją budżetową.