A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZespół Analityczno - Raportowy

Do podstawowych zadań Zespołu Analityczno – Raportowego należy w szczególności:

 1. monitorowanie, analiza i ocena sprzedaży oraz cen węgla kamiennego przez krajowych producentów, z uwzględnieniem kierunków, parametrów ilościowych i jakościowych, w tym sprzedaży do poszczególnych segmentów rynku zbytu węgla oraz ilości węgla importowanego,
 2. analiza i ocena stopnia realizacji bieżących płatności publicznoprawnych, poziomu i struktury zobowiązań sektora górnictwa węgla kamiennego oraz poszczególnych podmiotów wchodzących w jego skład,
 3. monitorowanie, analiza oraz ocena wyników gospodarczych oraz techniczno-ekonomicznych sektora górnictwa węgla kamiennego oraz poszczególnych przedsiębiorstw górniczych,
 4. monitorowanie i analiza kosztów produkcji węgla kamiennego w poszczególnych spółkach węglowych,
 5. monitorowanie oraz analiza inwestycji w górnictwie węgla kamiennego, z uwzględnieniem zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji, ich efektywności oraz źródeł finansowania inwestycji,
 6. monitorowanie oraz analiza oddziaływania górnictwa węgla kamiennego na środowisko, z uwzględnieniem sposobów i zakresu zmian mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków produkcji górniczej dla środowiska naturalnego,
 7. monitorowanie i analiza zagospodarowania przez spółki węglowe produktów ubocznych i odpadów pochodzących z procesu wydobycia węgla kamiennego,
 8. monitorowanie i ocena przebiegu procesu oddłużeniowego przedsiębiorstw górniczych prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1327 t.j.) oraz treść układów zawartych w postępowaniach układowych,
 9. monitorowanie, analiza i ocena działań restrukturyzacyjnych, prowadzonych przez przedsiębiorstwa górnicze w zakresie majątku pozaprodukcyjnego,
 10. sporządzanie zbiorczych sprawozdań w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej, badanie: „górnictwa węgla kamiennego i brunatnego”,
 11. gromadzenie, przetwarzanie i opracowywanie informacji w zakresie przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w kopalniach węgla kamiennego,
 12. przygotowywanie zbiorczych informacji o wykorzystaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego,
 13. przygotowywanie do budżetu państwa corocznej propozycji dotacji na zadania związane z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego wraz z uzasadnieniem,
 14. monitorowanie wydatkowania dotacji budżetowej przeznaczonej na funkcjonowanie sektora węgla kamiennego,
 15. przygotowywanie opracowań:
 16. Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych przekazanych jednostkom na zadania związane z funkcjonowaniem górnictwa,
 17. Informacja o pomocy publicznej udzielanej jednostkom na zadania związane z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego,
 18. przygotowywanie projektów dokumentów notyfikacyjnych dla potrzeb Komisji Europejskiej, związanych z pomocą publiczną dla jednostek górnictwa węgla kamiennego w Polsce,
 19. przygotowywanie projektów sprawozdań dla Komisji Europejskiej w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla jednostek górnictwa węgla kamiennego,
 20. przygotowanie zbiorczych opracowań „Przegląd sytuacji na międzynarodowym rynku paliw i energii”,
 21. udział w przygotowywaniu i realizacji projektów i programów zagranicznych z Unii Europejskiej,
 22. organizacja spotkań przedsiębiorstw ze Śląska i Małopolski Zachodniej,
 23. bieżąca obsługa translatorska Oddziału,
 24. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Oddziału i Wicedyrektora I.