A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZespół Polityki Zatrudnienia i Specjalnych Projektów Restrukturyzacyjnych

Zespół monitoruje restrukturyzację zatrudnienia i roszczenia pracownicze w górnictwie węgla kamiennego oraz finansowanie tych działań z dotacji budżetowej. Analizuje informacje o pracach firm usługowych na rzecz kopalń oraz stan zasobów węgla kamiennego w kopalniach czynnych.

W szczególności zespół sporządza comiesięczne informacje o stanie i ruchu zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz analizuje informacje o zmianach stanu zatrudnienia w kopalniach postawionych w stan likwidacji (znajdujących się w strukturach SRK SA). Również agreguje i opracowuje informacje o strukturze stażowo-wiekowej pracowników i ich wykształceniu.

Analizuje bieżąca sytuację w zakresie działań restrukturyzacyjnych, które są finansowane ze środków dotacji budżetowej oraz środków własnych. Prowadzi rejestr osób, które skorzystały z uprawnień osłonowo-aktywizujących  od 1993 roku do nadal. Do zadań Zespołu należy opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji budżetowej na restrukturyzację zatrudnienia, renty wyrównawcze i świadczenia rekompensacyjne oraz bieżące monitorowanie jej wykorzystania. Pracownicy Zespołu przeprowadzają bezpośrednie kontrole udzielonych świadczeń i prawidłowość ich sfinansowania z dotacji budżetowej. Zespół bierze udział w konsultacjach projektów przepisów prawnych dotyczących sektora węgla kamiennego.

Zespół gromadzi i przetwarza informacje o pracach firm usługowych w kopalniach węgla kamiennego. Na tej podstawie przygotowuje autorskie analizy i oceny ilościowo-jakościowe, wykonywanych prac (według kategorii), liczby zatrudnionych pracowników i czasu ich pracy.

Do obowiązków Zespołu należy również zbieranie i analizowanie szczegółowych informacji o zasobach węgla kamiennego w kopalniach czynnych. Na ich podstawie przygotowuje opracowanie uwzględniające zasoby bilansowe, pozabilansowe i przemysłowe dla całości złoża i w okresie obowiązywania koncesji, jak również informacje m.in. o jakości, typie węgla.

Źródłem danych są wnioski o dotację budżetową, rozliczenia wykorzystania środków dotacji budżetowej oraz własnych, informacje przekazywane comiesięcznie przez przedsiębiorstwa górnicze w ramach badań statystyki publicznej oraz zapisów wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Wśród raportów/analiz przygotowywanych przez Zespół znajdują się m.in.:

  • propozycje miesięcznych zaliczek dotacji budżetowej na restrukturyzację zatrudnienia i roszczenia pracownicze,
  • informacje o wyniku weryfikacji prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej na restrukturyzację zatrudnienia i roszczenia pracownicze,
  • informacje o zatrudnieniu firm usługowych w kopalniach węgla kamiennego,
  • informacje o stanie i zmianach zatrudnienia w jednostkach przedsiębiorstw górniczych,
  • struktura stażowo-wiekowa i wykształcenie pracowników jednostek przedsiębiorstw górniczych,
  • sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego.