A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZespół Polityki Zatrudnienia i Specjalnych Projektów Restrukturyzacyjnych

Zespół monitoruje zmiany stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Sporządza comiesięczną informację o stanie i zmianach zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych, z uwzględnieniem struktury stażowo-wiekowej pracowników. Prowadzi rejestr pracowników, którzy skorzystali z uprawnień osłonowych i aktywizujących Górniczego Pakietu Socjalnego. Opiniuje wnioski o przyznanie dotacji na roszczenia pracownicze, przedstawione przez podmioty ubiegające się o tę dotację, oraz monitoruje jej wykorzystanie. Do zadań Zespołu należy przeprowadzanie kontroli dotyczących wydatkowania środków dotacji budżetowej na restrukturyzację zatrudnienia i roszczenia pracownicze. Zespół gromadzi szczegółowe informacje związane z działalnością firm usługowych, prowadzoną na rzecz kopalń węgla kamiennego. Jego obowiązkiem jest opracowywanie raportu dotyczącego stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce (sprawozdawczość publiczna G-09.9) oraz raportów o realizacji umów o wysyłce węgla do elektrociepłowni i koksowni.

W ramach powierzonych zadań, zespół korzysta z bazy danych o osobach objętych restrukturyzacją zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego oraz bazy danych zatrudnieniowych wszystkich spółek węglowych i prywatnych przedsiębiorstw górniczych. Wykorzystywane informacje gromadzone są od 1993 roku. Od 2009 r. gromadzone są dane kwartalne, dotyczące prac wykonywanych przez firmy usługowe na rzecz górnictwa węgla kamiennego (wykonywane zadania, czas pracy, zatrudnienie, wypadki). W tym samym roku powstawać zaczęła baza, zawierająca gromadzone co miesiąc dane, o realizacji umów sprzedaży węgla kamiennego do energetyki zawodowej (wysokość kontraktu, realizacja wysyłek). Z kolei wykorzystywana w pracy zespołu baza zasobów, zawiera informacje o zasobach węgla kamiennego w poszczególnych złożach, zarówno w okresie obowiązywania koncesji jak i dla całości złoża. Zgromadzone dane dotyczą zasobów bilansowych i pozabilansowych, przemysłowych i operatywnych. W bazie znajdują się także informacje jakościowe, dotyczące zawartości siarki, popiołu i typu węgla oraz informacje o złożu - kącie nachylenia, grubości pokładu i głębokości zalegania. Dane gromadzone są od 2007 roku.

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się:

  • Informacja o zatrudnieniu firm usługowych w kopalniach węgla kamiennego,
  • Informacja o realizacji umów sprzedaży węgla kamiennego przez spółki węglowe do energetyki zawodowej (z uwzględnieniem realizacji umów sprzedaży węgla do koksowni),
  • Informacja o stanie i ruchu zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych,
  • Struktura stażowo-wiekowa pracowników kopalń węgla kamiennego wg stanu na stanu na ostatni dzień roku,
  • Sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego.